1. නව ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන් හදුනාගැනීම හා මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන අනුමත කරගැනීම සඳහා ක්‍රියා කිරීම.
  1. ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති/ වැඩ සටහන් , අධීක්ෂණය , සම්බන්ධීකරණය හා ව්‍යාපෘති වල ප්‍රතිලාභ ඇගයීම.
  2. පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක හා ප්‍රාදේශිය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන පළාත් සභා ආයතනවල සැලසුම් හැකියාවන් ගොඩනැගීම.
  1. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ තාක්ෂණික සහාය සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාව සහ ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අදාල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.
  1. පොදුවේ පළාත් සංවර්ධනයට හා ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ගුණාත්මක වර්ධනයට අදාල වන හා ඒ ඒ සංරචකය /ක්ෂේත්‍රයට අදාලව හඳුනා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතා හා ගැටළු පාදක කර ගනිමින් ඒවාට විසඳුම් ලබා දීමට සියළුම අමාත්‍යාංශ ,දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවලට සහය වීම හා ඊට සම්බන්ධව සියළු සැලසුම්කරණ කටයුතු කිරීම.
  1. සැලැස්ම පිළියෙල කිරීමේ ක්‍රියාදාමය තුළ සියළුම සංරචකවලට අදාලව දැනට පිළියෙල කරනු ලැබ ඇති සවිස්තරාත්මක ආංශීය සැලසුම් වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රෙය් / සංරචකයේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු මෙහෙය වීම.
  1. වාර්ෂික වැඩසටහන් පිළියෙල කිරීමේදී එසේ හඳුනා ගන්නා වැඩ විෂයයන් මධ්‍යකාලීන සැලැස්මේ(Agency Result Framework) අපේක්ෂිත අරමුණු ,අපේක්ෂාවන් හා ප්‍රතිඵල මුදුන්පත් කර ගැනීමට සෘජුවම දායක වන හා ඊට අදාල වන ඒවා විය යුතු අතර , වැඩි පිරිසකට ප්‍රයෝජනවත් වන හා ඵලදායක වන කටයුතු සඳහා සැමවිටම ප්‍රමුඛත්වය දීම හා ප්‍රතිපාදන වෙන් කර දීම අනුමත කිරීම.
  1. සමස්ත අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීම පිණිස ඒකාබද්ධ හා සහයෝගීතාවයෙන් යුතුව සාමුහිකව කටයුතු කරනු ලැබීම.
  1. සැලසුම්ගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට අයත් වන ආකාරයට නිලධාරීන් අතර කාර්ය කටයුතු හා වගකීම් බෙදා හැරීම හා ඊට අදාල ආයතනික ව්‍යුහය ස්ථාපිත කිරීම,පළාත් සැලසුම් , ආංශීය සැලසුම් මෙන්ම ප්‍රතිලාභී සහභාගිත්වය තහවුරු කර ගැනීමට අදාල වන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් හා ග්‍රාමීය මට්ටමින් ක්‍රියාකාරී සැලසුම් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර ගැනීම.
  1. නිරන්තර පසු විපරම හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීම.‍