නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්)
කේ.ඒ.ඩී.කේ.සිරිවර්ධන
Tele : 011-2092532

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ආර්. ඒ. ටී. ආර්. රාමනායක මිය
Tele : 011-2092537

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
එම්. එම්. එන්. ප්‍රේමතිලක මයා
Tele : 011-2092540

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ජී. ආර්. එන්. චන්ද්‍රසිරි මයා
Tele : 011-2092543

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
එම්. පී. එස්. එන්. පතිරණ මිය
Tele:011-2092535

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ඒ. ටී. ඒකනායක මිය
Tele :011-2092536

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ඒ. පී. පී. අබේසේකර මිය
Tele : 011-2092538

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ජේ. එම්. පී. ජීවන්ති මිය
Tele:011-2092539

සංඛ්‍යාලේඛණඥ
ඩබ්. පී. එස්. සිසිරරත්න මයා
Tele :

1 + 3 = ?