• கோப்பு பெயர்
  • கொழும்பு
  • கம்பஹா
  • களுத்துறை