1 திரு கே.ஏ.டி.கே.சீரிவர்தன பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092532 011-2092533 csoplnwp@gmail.com/
dsplancs@wpc.gov.lk
2 திருமதி. ஆர்.ஏ.டி.ஆர்.  ராமநாயக்க பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092537
3 திருமதி. எம்.பி.எஸ்.என். பதிரண உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092535
4 திரு. எம்.எம்.என். பிரேமதிலக்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092540
5 திரு. ஜி.ஆர்.என். சந்திரசிரி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092543
6 திருமதி. டி.சி.எஸ். பத்பேரிய உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092541
7 திருமதி. ஏ.பி.பி. அபேசேகர உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092538
8 திருமதி. ஜே.எம்.பி. ஜீவந்தி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092539
9 திருமதி டி.டி.ஆர் நிஷாந்தி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092547
10 திருமதி நிரங்கா லியானகே உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092534
11 திருமதி எல்.ஏ.டி.பி ஜெயசேகர புள்ளிவிபரவியலாளர் 011-2092542