இலக் முதலெழுத்துகளுடன் பெயர் பதவி  நிலை தகவல்  உரிமைச்  சட்டத்தின் படி பதவி  நிலை தொடர்பு
அலுவலகம் தொலை நகல் மின்னஞ்சல்
1 திரு கே.ஏ.டி.கே.சீரிவர்தன பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) பெயரிடப்பட்ட அலுவலர் 011-2092532 011-2092533 csoplnwp@gmail.com/ dsplancs@wpc.gov.lk
2 திருமதி. ஆர்.ஏ.டி.ஆர்.  ராமநாயக்க பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) தகவல் அலுவலர் 011-2092537
3 திரு. எம்.எம்.என். நிமல் பிரேமதிலக உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) உதவி
தகவல்  அதிகாரி
011-2092540