நிர்வாகப் பிரிவு

பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்)

Tele : 011-2092532

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திரு லக்~;மன் ஹெட்டிஆரச்சி
Tele : 011-2092537

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திருமதி.எம்.பீ.எஸ்.என்.பத்திரண
Tele : 011-2092535

 

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திரு.ஜீ.ஜீ.என்.எச் குணசேகர
011-2092541

பதில் கடமையாற்றும் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திருமதி.டப்.கே.அய்.பிரியதர்~னி
Tele :011-2092536

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திருமதி ஏ.கே.இ.மதுசரணி
Tele : 011-2092538

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திருமதி.ஏ.ரீ.ஏக்கநாயக்க
Tele:011-2092539

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
எம்.என்.என.பிரேமதிலக்க

6 + 1 = ?