• ලිපි ගොනු නාමය
  • ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම
  • මාර්ග සිතියම-බස්නාහිර පලාත් සභාව
  • ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම