අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය

අනු අංකය

තනතුර

අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය

දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය

1

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්)

01

01

2

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

01

01

3

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

09

09

4

සංඛ්‍යාලේඛනඥ

01

01

5

සංවර්ධන නිලධාරි

59

59

6

කළමනාකරණ සහකාර

13

13

7

පරිගණක දත්ත සටහන් ක්‍රියාකරු

01

01

8

කාර්යාල කාර්ය සහායක

05

05

9

රියදුරු

05

02

එකතුව

94

91