අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය

65

අනු අංකය

තනතුර

අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය

දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය

1

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්)

01

01

2

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

01

01

3

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

09

09

4

සංඛ්‍යාලේඛනඥ

01

01

5

ව්‍යාපෘති නිලධාරී

65

01

6

සංවර්ධන සහකාර

30

7

සංවර්ධන නිලධාරි

34

8

කළමනාකරණ සහකාර

13

13

9

පරිගණක දත්ත සටහන් ක්‍රියාකරු

01

01

10

කාර්යාල කාර්ය සහායක

05

04

11

රියදුරු

05

02

එකතුව

101

97