අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර සම්බන්ධ විම.
කාර්යාලීය දුරකතන අංකය ජංගම දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය ඊ-මේල් ලිපිනය
01 කේ.ඒ.ඩි.කේ. සිරිවර්ධන

මයා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්    ( සැලසුම් ) 011-2092532 071-8668875 011-2092533 csoplnwp@gmail.com/

dsplancs@wpc.gov.lk

02 ආර්.ඒ.ටී.ආර්.රාමනායක මිය අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092537 071-2097676 Tishani287@gmail.com
03 එම්.පි.එස්.එන්.පතිරණ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092535 071-8481964 Sandayanilmini95@yahoo.com
04 එම්.එම්.එන්.ප්‍රේමතිලක මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092540 077-5196026 Nimalmapa@gmail.com
05 ජී.ආර්.එන්.චන්ද්‍රසිරි මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092543 071-2301731 chandrasirin@yahoo.com
06 ඒ.ටී.ඒකනායක මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092536 077-3833873 anujaekanayake@yahoo.com
07 ඩි.සි.එස්.පත්බේරිය මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092541 071-9418278 charithapathberiya@gmail.com
08 ඒ.පි.පි.අබේසේකර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092538 071-8017907 padmamalie@gmail.com
09 ජේ.එම්.පී.ජිවන්ති මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092539 071-8227724 jeejaya@87gmail.com
10 එල්.ඒ.ඩි.ඩි.පි.ජයසේකර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 011-2092542 077-8265077 alddprasangikajayasekara@gmail.com