අනු අංකය නිලධාරියාගේ මුලකුරු සමග නම තනතුර සම්බන්ධ විම
කාර්යාලයීය දුරකථන අංකය ජංගම දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය ඊ-මේල් ලිපිනය
01 කේ. ඒ. ඩි. කේ. සිරිවර්ධන මයා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්) 011-2092532 071-8668875 011-2092533 csoplnwp@gmail.com / kumarasiriwardana604@gmail.com
02 කේ. ජී. සුධර්ම සිසිර කුමාර මයා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092537 071-4470031 sudharme@gmail.com
03 එම්. එම්. එන්. ප්‍රේමතිලක මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092540 077-5196026 nimalmapa@gmail.com
04 එම්. පී. එස්. එන්. පතිරණ මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092535 071-8481964 sandayanilmini95@yahoo.com
05 ජී. ආර්. එන්. චන්ද්‍රසිරි මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092543 071-2301731 chandrasirin@yahoo.com
06 ඒ. පී. පී. අබේසේකර මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092538 071-8017907 padmamalie@gmail.com
07 සුමේධ චන්ද්‍රජිත් මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092539 071-8472432 sumedha.gdg@gmail.com
08 ඩි. සී. එස්. පත්බේරිය මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092541 071-9418278 charithapathberiya@gmail.com
09 ජේ. එම්. පී. ජීවන්ති මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) විදේශ නිවාඩු
10 ඩී. ඩී. ආර්. නිශාන්ති මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) විදේශ නිවාඩු
11 නිරංගා ලියනගේ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092534 077-4263088 niranga.cmb@yahoo.com
12 එල්. ඒ. ඩී. ඩී. පී. ජයසේකර මිය සංඛ්‍යාලේඛනඥ 011-2092542 077-8265077 alddprasangikajayasekara@gmail.com